بچه های خوب سرزمین ایران - آزمایشات تشخیص پروتئین ها
 
بچه های خوب سرزمین ایران
 
 
دانلود گزارش کار میکروبیولوژی،سلولی مولکولی،ژنتیک،بیوشیمی،زیست شناسی و فیزیولوژی گیاهی و جانوری
 

1- آزمایش پاولی :

این آزمایش به هیستیدین و تیروزین و همچنین تریپتوفان جواب مثبت می دهد

این آمینو اسید ها دارای حلقه فنولی و ایمیدازولی هستند.

رنگ قرمز تولیدی در محلول نشان دهنده ی وجود این اسیدهای آمینه است.

سولفانیلیک اسید  + HNO2    +  HCl  ←  ترکیب دی آزونیوم   +    2H2O  

تیروزین  + ترکیب دی آزونیوم   ←     رنگ دی آزوئیک (قرمز)

2_آزمایش زانتو پروتئیک :

این آزمایش برای تشخیص آمینواسیدهای دارای حلقه بنزنی است. مانند: فنیل آلانین، تیروزین، تریپتوفان به طوری که این اسیدهای آمینه در مجاورت اسید نیتریک و کاتالیزور H2SO4  ایجاد دی نیتروتیروزین و فرم کینوئیدی در مجاورت سود، رنگ زرد مایل به نارنجی به خود می گیرد.

3_آزمایش میلون :

این آزمایش برای تشخیص آمینواسید تیروزین می باشد که دارای حلقه فنولی یا اگر این آمینواسید موجود باشد رنگ قرمز خوشرنگی به محلول می دهد.

4_آزمایش هاپکینز_کول :

این آزمایش برای تشخیص آمینواسید تریپتوفان می باشد که دارای حلقه اندولی است.اگر این آمینواسید موجود باشد،رنگ ارغوانی به محلول می دهد.

تریپتوفان + گلی اگزالیک اسید   ←   کمپلکس ارغوانی رنگ

5- آزمایش ساکاگوچی :

این آزمایش برای تشخیص اسید آمینه آرژنین است.

آرژنین ، گروه Rش دارای ساختار گوانیدین می باشد.

در صورت وجود آرژنین رنگ قرمزی در محلول ایجاد می شود.

ریشه گوانیدین   +   آلفا نفتل و هیپوبرمیت سدیم   ←   ترکیب قرمز رنگ

 

6- آزمایش استات سرب :

از این آزمایش برای تشخیص آمینو اسید گوگرددار مثل سیستئین و متیونین استفاده می شود.

در این آزمایش از سود هم استفاده می شود.

اگر سیستئین موجود باشد رسوب سیاه رنگ PbS ایجاد می شود.

7- آزمایش بیوره :

از این آزمایش برای تشخیص وجود پروتئین در محلول استفاده می شود.

به طور کلی از آنجایی که پروتئین ها هم گروه آمین و هم گروه کربوکسیلشان اکثرا درگیر پیوند است، نمی توان از آزمایش های آمینو اسیدی برای تشخیصشان استفاده کرد.

درصورتی که رنگ مایل به بنفش ایجاد شود نشان از وجود پروتئین و مثبت بودن آزمایش است.

8- آزمایش سولفو سالیسیلیک اسید :

یک روش دیگر شنایایی پروتئین استفاده از سولفو سالیسیلیک اسید و یا اسید تری کلرو استیک اسید می باشد.به طوری که این ترکیبات گروه های هیدروکسیل را می پوشانند در نتیجه ساختار پروتئین تغییر کرده و رسوب سفید رنگی ایجاد می کند.

پروتئین +  سولفو سالیسیلیک اسید/اسید تری کلرو استیک اسید  ←    حلقه سفید رنگ مابین آنها

9- آزمایش مورنر :

این تست  اختصاصا تیروزین را جدا میکند.(فقط حلقه فنولی). به طوری که پودر تیروزین در مجاورت معرف مورنر و گرما به آرامی جوش کرده و رنگش سبز می شود.

روش کار:

1-نین هیدرین :

1-2 سی سی محلول اسید آمینه + چند قطره محلول نین هیدرین  ← 5 ذقیقه در بن ماری جوش

با آب مقطر نیز Blank می گذاریم.

همه آمینواسیدها جواب مثبت می دهند ← ارغوانی

پرولین  ← زرد

آب مقطر  ←  بی رنگ

2- گزانتوپروتئیک :

1 سی سی محلول اسید آمینه + 1 سی سی اسید نیتریک غلیظ (زیر هود) ←  1-2 دقیقه در بن ماری جوش زیر هود

با آب مقطر و یا با آمینو اسید بدون حلقه بنزنی Blank می گذاریم.

آمینواسیدهای دارای حلقه بنزنی جواب مثبت می دهند  ←  رنگ زرد مایل به نارنجی

تا اینجا تغییر رنگ زیاد شدید نیست. در نتیجه محلول را خنک کرده بعد قطره قطره آمونیاک را با احتیاط کامل به محلول می افزاییم تا شدت رنگ بیشتر شود.

گلیسین  ←   بی رنگ

3- پاولی :

1 سی سی + 2 سی سی محلول اسید آمینه   ←در آب یخ خنک می کنیم

+ 1 سی سی محلول نیتریت سدیم  ← 3 دقیقه در آب یخ می گذاریم

+ 2 سی سی محلول کربنات سدیم

آمینو اسیدهای دارای حلقه فنولی و ایمیدازولی جواب مثبت می دهند  ← رنگ زرد لیمویی

گلسیسن ← بی رنگ

تیروزین  ←   زرد لیمویی و شفاف

تریپتوفان  ←   زرد لیمویی و کدر

4- بیوره :

2 سی سی محلول پروتئین + هم حجم آن (2سی سی ) محلول سود 10% + 2-3 قطره سولفات مس

از آمینو اسید به عنوان Blank استفاده می کنیم.

در محلول پروتین هاله دی فازیک و حلقه بنفش  ایجاد می گردد.

تریپنوفان   ←  آبی (رنگ خود سولفات مس )

5- مورنر :

3 سی سی معرف تیروزین (مورنر) + مقداری پودر تیروزین   ← سرش را با پارافیلم می بندیم و آرام آرام جوش می دهیم

فقط تیروزین چون حلقه فنولی دارد به این تست پاسخ مثبت می دهد.← سبز

 |+| نوشته شده در  ساعت 7:6  توسط رضا  | 
 
  بالا