بچه های خوب سرزمین ایران - گزارش کار آزمایشگاه شیمی
 
بچه های خوب سرزمین ایران
 
 
دانلود گزارش کار میکروبیولوژی،سلولی مولکولی،ژنتیک،بیوشیمی،زیست شناسی و فیزیولوژی گیاهی و جانوری
 

تجزیه ی کیفی کاتیون ها (گروه دو- بخش دوم)

هدف کلی: آشنایی باروش های تجزیه ی کیفی کاتیون هایSn2+, As3+, Sb3+ به همراه Ag+ .

 مقدمه و تئوری:

کاتیون های گروه دوم به صورت سولفید از کاتیون های گروه های بعدی جدا سازی می شوند؛ از آنجا که سولفید کاتیون های سوم نیز نامحلول می باشند پس در هنگام جداسازی کاتیون های گروه دوم از کاتیون های بعدی (مخصوصاً گروه سوم) باید شرایطی از غلظت یون سولفید را فراهم کرد که برای محلول ترین سولفید کاتیون گروه دوم یعنیCd S، حاصلضرب غلضت یون ها (Q) بزرگتر از Ks pشود اما برای کم محلول ترین سولفید کاتیون های گروه سوم یعنی Zn S، Q کوچک تر از Ks pمربوط گردد.

یون سولفید (S2-) مورد نیاز برای رسوب گیری کاتیون های گروه دوم را می توان به دو طریق تأمین نمود:

الف) با استفاده از دستگاه کیپ و با اثر دادن کلریدریک اسید بر سولفید فلزی و هدایت گاز H2S حاصل از این واکنش به داخل محلول.

ب) با استفاده از تیو استامید(در گزارش کار قبل به طرز تهیه ی تیواستامید اشاره شده است)

در این مبحث برای تأمین H2S مورد نیاز از محاول تیواستامید استفاده می شود زیرا تیواستامید طبق واکنش زیر در آب هیدرولیز شده و گاز H2S تولید می کند

S

││

H3C―C―NH2 + 2H2O → CH3COO- , NH4+ + H2S↑

H2S یک اسید ضعیف دو پروتونی است که طبق واکنش های زیر در آب یونیزه می گردد:

H2S+ H2O ↔ HS- + H3O+

HS-+ H2O ↔ S2- + H3O+

از جمع کردن دو واکنش فوق واکنش کلی زیر حاصل می شود:

H2S + 2H2O ↔ S2- +2H3O+

H2S ↔ S2- + 2H+

در یک محلول اشباع شده از گاز H2Sحداکثر غلظت H2S، ۰٫۱ مولار است بنابراین: [H+]2[S2-]= Ka1Ka2× ۰٫۱= ۱٫۳×۱۰-۲۲ ملاحظه می شود که غلظت S2-وابسته به غلظت یونH+ است پس برای این که بتوان کاتیون های گروه دوم را از گروه سوم جدا کرد، باید غلظت S2- را کنترل کرد و غلظت H+ یا PH قابل کنترل است. طبق اصل لوشاتلیه[۱] افزایش غلظت یون H+ تولید یون S2- را کاهش می دهد و کاهش غلظت H+ غلظت یون S2- را زیاد می کند. اگر غلظت یون H+ درمحلول M 0.3 باشد در این صورت غلظت یون S2- به حدی خواهد رسید که فقط کاتیون های گروه دوم بتوانند به صورت سولفید رسوب کنند. به همین جهت وقتی صحبت از معرف مشترک کاتیون های گروه دوم می شود، از تیواستامید در محیطی با غلظت یون H+ مشخص (حدود ۰٫۳ مولار) استفاده می شود.

در بین سوافید های گروه دوم، سولفیدهای قلع (IV)[2] ، آنتیموان و آرسنیک به علت دارا بودن خصلت اسیدی در یک سوافید قلیایی(مثل آمونیوم سولفید) یا یک قلیای قوی قابل حل می باشند و همین خصلت اساس تقسیم بندی کاتیون های گروه دوم به دو زیر گروه AII وIIB می باشد. با توجه به ارائه ی گزارش کار مربوط به گروه AII در جلسه ی قبل این بار فقط به مطالب تجزیه ی کیفی کاتیون های گروهIIB پرداخته خواهد شد.

آرسنیک: شبه فلزی است با نقطه ی جوش C° ۶۱۰ که در نیتریک اسید و تیزاب سلطانی حل می شود. آرسنیک در اثر ترکیب با فلز و نافلزها آرسنیدها را تولید می کند که برخی از آنها ممکن است یونی، پلی مرهای کوالانسی و بعضی از آن ها نظیر گالیم آرسنید به صورت جامد فلزی باشند که ترکیب اخیر خصلت نیمه رسانایی دارد. از واکنش گوگرد با آرسنیک ترکیبات گوگردی مختلفی تولید می شود، سولفیدهای As2S5 , As2S3 در آب و اسیدها نا محلول اند اما در سولفیدهای قلیایی قابل حل بوده و تیوآرسنات ها را تولید می کنند.

As2S5 + 3S2- → ۲[AsS4]3- یون تتراتیو آرسنات(V)

As2S3 + 3S2- → ۲[AsS3]3- تری تیو آرسنات(III)

آنتیموان: نقطه ی ذوب این عنصر C° ۶۳۰ و نقطه ی جوش آن C° ۱۶۴۰ است. مهم ترین سنگ معدن این عنصر استیبنیت Sb2S3) ) است؛ آنتیموان از کاهش اکسید آن توسط کربن و یا هیدروژن به دست می آید. این عنصر با هالوژن ها به آسانی وارد واکنش می شود، اما اسیدهای غیر اکسید کننده بر آن بی اثرند. این عنصر با عناصر گروه چهارم تولید نیمه هادی می کند. آنتیموان سولفید از واکنش مستقیم این عنصر با گوگرد و یا افزایش H2S بر محلول Sb3+ ایجاد می شود؛ این ترکیب در آب نامحلول است اما در سولفیدهای قلیایی حل شده و تولید SbS33- می کند؛ این یون در مجاورت کلریدریک اسید غلیظ تولید SbCl3 می کندکه در آب محلول است اما چنانچه غلظت اسید کم باشد ترکیب نامحلول آنتیموان کلرید تولید می شود ولی با افزایش بیشتر اسید کلریدریک این رسوب حل می شود.

قلع: این عنصر در C° ۲۳۲ ذوب می شود و مهم ترین سنگ معدن آن کاسیتریت می باشد. قلع از احیای سولفید یا اکسید آن به وسیله ی کربن به دست می آید. قلع در کلریدریک اسید حل شده و تولید SnCl2 می کند اما در نیتریک اسید غلیظ تولید پلی متااستاتیک اسید، H2SnO3)8)، نا محلول می کند. مهمترین ترکیبات قلع)ll(، کلرید و فلورید آن می باشند. محلول های قلع)ll( به آسانی در مجاورت اکیسژن هوا به قلع(IV) اکسید می شوند، به همین جهت محلول های قلع)ll( باید تازه تهیه شده باشند و برای جلوگیری از اکسیداسیون آن معمولاً یک تکه ی کوچک قلع فلزی داخل محلول قرار می دهند. قلع)ll( سولفید در سولفیدهای قلیایی نامحلول ولی در کلریدریک اسید غلیظ محلول است بر این اساس هنگام رسوب گیری کاتیون های گروه دوم اگر غلظت اسید زیاد باشد احتمال رسوب گیریS n S وجود ندارد. برخلاف قلع)ll( سولفید، قلع(IV) سولفید به علت خصت اسیدی که دارد در سولفیدهای قلیایی قابل حل می باشد.

جیوه: این عنصر قبلاً مورد بررسی قرار گرفته فقط لازم به ذکر است که در این جا ممکن است جیوه همراه آرسنیک وجود داشته باشد.

Ø شرح آزمایش انجام گرفته:

مرحله ی اول: ابتدا به روی۲۰ قطره محلول مجهول ۴-۵ قطره اسید کلریدریک ۶ مولار ریخته، بعد۵-۶ قطره تیواستامید اضافه کرده به مدت شش الی هفت دقیقه درون حمام آب گرم[۳] قرار دادیم پس از سپری شدن این مدت و بعد از رسوب گیری بر اساس مبانی تئوری کاتیون های گروه IIB همگی به صورت رسوب در آمدند. رسوب تقریباً زرد رنگ به دست آمده را برای مراحل بعد نگه داری و محلول را دور ریختیم.

مرحله ی دوم: به روی رسوب حاصل از مرحله ی قبل ۳۰ الی ۳۵ قطره اسید کلریدریک ۶ مولار اضافه کرده پس از سه دقیقه قرارگیری در حمام آب گرم به سرعت رسوب گیری انجام شد؛ رسوب زرد رنگ به دست آمده را که شامل کاتیون آرسنیک و احتمالاً جیوه بود را برای آزمایش سه محلول را برای آزمایش پنج نگه داشتیم.

مرحله ی سه: بر روی رسوب آزمایش قبلی ۷-۸ قطره آمونیاک غلیظ اضافه کردیم؛ بعد از آن ۴-۵ قطره H2O2 ریخته به منظور افزایش سرعت واکنش لوله ی آزمایش را سه دقیقه در حمام آب گرم قرار دادیم. از لحاظ تئوری اگر رسوب سیاه رنگ تشکیل می شد نشانی بود بر وجود کاتیون جیوه ولی عملاً چنین رسوبی دیده نشد و فقط محلولی بی رنگ به دست آمدکه با توجه توضیحات استاد گرامی محلول حاوی آرسنیک بود.

مرحله ی چهار: به منظور شناسایی آرسنیک به محلول حاصل از مرحله ی قبل قطره قطره اسید نیتریک ۴ مولار اضافه کردیم تا جایی که محلول اسیدی شد ( تست اسیدی) بعد به مقدار بسیار کم (نوک اسپاتول کوچک) پودر معرف مولیبدات آمونیوم ( ۲MoO4 NH4))رنگ: سفید) آن هم در حالی که از قبل محلول در حمام آب گرم، گرم شده بود به محلول اضافه کردیم، مجدداً سه دقیقه در حمام آب گرم قرار دادیم اگر رسوب زرد رنگ تشکیل می شد به مفهوم وجود آرسنیک در محلول بود ولی رسوب تشکیل نشد پس دوباره مولیبدات آمونیم اضافه کرده و بقیه مراحل را دوباره تکرار کردیم. این بار رسوب زرد تشکیل شده نشانگر وجود آرسنیک در محلول بود.

مرحله ی پنج: به قصد شناسایی آنتیموان فلزی محلول آزمایش دو را دو دقیقه در حمام آب گرم قرار دادیم تا داغ شود سپس کمی پودر آلومینیوم با نوک اسپاتول به روی محلول اضافه کردیم، محلول به رنگ نقره ای در آمد و آنقدر روی شعله ی چراغ الکلی حرارت دادیم تا جوشیده و واکنش کامل شد بعد رسوب گیری کردیم که رسوب سیاه دوده ای حاکی وجود آنتیموان فلزی بود؛ محلول باقی مانده نیز قلع)ll( بود. در ادامه به روی محلول ۴-۵ قطره Hg2Cl2 ریختیم رسوب خاکستری رنگی تشکیل شد که نشانگر وجود قلع)ll( در محلول بود.

ü بحث و نتیجه گیری:

فرایندهای انجام شده گامی بود برای آشنایی بیشتر با روش های تجزیه ی کیفی کاتیون های گروه دوم، جداسازی و شناسایی آن ها ، بررسی اهمیت مقدار مصرفی هر کدام از مواد استفاده شده همین طور دلیل استفاده ی هرکدام و تأثیرشان در پیشبرد فرایندهای آزمایش.


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی, روش های جداسازی کاتیون های گروه دوم
 |+| نوشته شده در  ساعت 10:2  توسط رضا  | 

طیف نورسنجی جذب و نشر اتمی

نام آزمایش: اندازه گیری سدیم به روش نمودار درجه بندی

وسایل ومواد مورد نیاز: آب مقطر، سدیم نیترات خالص ، نمونه آب شهر، دستگاهFlamephotometer ، بالن 50میلی لیتری(4عدد)، بالن 250میلی لیتری(1عدد)، پیپت،ترازوی آنالیتیک.

تئوری آزمایش:الکترونهای لایه ظرفیت اتمها باعث جذب یا نشر تابش الکترومغناطیس در گستره فوق بنفش و مرئی هستند. اتمهای آزاد، بر خلاف مولکولها دارای ترازهای انرژی ارتعاشی و چرخشی نیستند و در آنها فقط جهشهای الکترونی صورت میگیرد. به همین دلیل وقتی که انرژی توسط اتمها جذب یا نشر میشود، خطوط طیفی مجزا مشاهده میشود، که اساس روشهای طیف بینی اتمی است.  طیف بینی اتمی (نشری،جذبی یا فلوئورسانس) از این نظر که نمونه در یک سلول قرار داده شده وجذب، نشر یا فلوئورسانس آن در یک طول موج ویژه اندازه گیری و مطابق قانون بیر-لامبرت به غلظت ارتباط داده میشود، با طیف بینی مولکولی شباهت دارد. تفاوت دستگاهی بین طیف بینهای جذب اتمی و جذب مولکولی،به اختلاف بین طیف اتمی و طیف مولکولی مربوط است. مولکولها و یونهای چند اتمی دارای نوارهای جذبی پهن هستند، درحالی که اتمها دارای خطوط جذبی باریک (معمولاًبا پهنای 0.001الی0.01نانومتر) هستند. پیکهای جذبی یانشری باریک که هنگام طیف بینی جذب یانشر اتمی مشاهده میشوند، طیف خطی نامیده میشوند.طیف بینی نشر شعله ای نیز با یک تفاوت عمده، شبیه جذب اتمی است. دراین روش شعله علاوه بر تبدیل نمونه به بخاری ازاتمها سبب برانگیختگی الکترونهای موجود دراتمها به تراز انرژی بالا تر میشود. هنگام بازگشت الکترونهای تحریک شده به حالت پایه تابش الکترومغناطیسی نشر میشود. شدت تابش منتشرشده با غلظت اتمها درحالت تحریک شده ودر نتیجه با تعداد کل اتمهای موجود درون شعله متناسب است. از آنجا که تعداد اتمهای درون شعله نیز با غلظت محلول متناسب است، پس شدت تابش، مستقیماً به غلظت نمونه اصلی بستگی دارد. در روش نشر اتمی، از منبع تابش اولیه استفاده نمیشود،زیرا گرمای حاصل از شعله انرژی لازم برای نشر تابش از اتمهای مورد تجزیه را فراهم میکند.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 14:39  توسط رضا  | 

آنزیم ها حداقل یک میلیون بار سرعت واکنش ها را زیاد می کنند.این واکنش ها از لحاظ نظری برگشت پذیرند و باید به تعادل برسند.آنزیم ها واکنش ها را در جهت چپ و راست به طور یکسان تحت تاثیر قرار می دهند به طوری که حالت پایدار تغییر نکرده ولی سرعت واکنش زیاد می شود.هر سلول زنده حاوی صدها آنزیم است و فقط در صورتی می تواند عملکرد مفیدی داشته باشد که این عمل به طور مناسبی هدایت شود .


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 21:51  توسط رضا  | 

در این مطلب به شناسایی پروتئین ها پرداخته می شود


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 7:6  توسط رضا  | 

ایزومر ها ترکیباتی با فرمول مولکولی یکسان ( تعداد و نوع اتم های یکسان ) هستند و تفاوت آنها در ساختمان گسترده و آرایش اتم ها در مولکول است . از آنجا که با افزایش تعداد اتم های کربن و یا دیگر اتم ها تعداد آرایش های ممکن برای اتم ها در مولکول بیشتر می شود ، ترکیبات آلی می توانند دارای ایزومرهای متعدد باشند .


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 18:37  توسط رضا  | 

پروتئینها درشت مولکولهایی هستند با وزن مولکولی 5000 دالتون که از پیوند کووالانسی یک سری واحدهای ساختاری به نام اسیدهای آمینه ساخته شده‌اند. تعداد ،‌ ماهیت و طرز قرار گرفتن این واحدها در زنجیره پروتئینی ساختار خاص و رفتار ویژه آنها را تعیین می‌کند. در ساختار این مولکولها ، هم عامل آمین و هم عامل کربوکسیل وجود دارد که هر دو به کربن مرکزی به نام کربن آلفا متصل‌اند. همچنین به کربن آلفا ترکیبی به نام زنجیره کناری که با حرف R نشان داده می‌شود و یک مولکول هیدروژن متصل شده است.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 22:15  توسط رضا  | 

رنگ آزو

این گروه از رنگها شامل بزرگترین و مهمترین دسته رنگها بوده ، بطور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مشخص‌ترین ویژگی این رنگها داشتن یک یا چند گروه آزو N≡N- است که بین دو قسمت آلی رنگ به عنوان پل عمل می‌کنند و حداقل یکی از این گروه‌ها آروماتیک هستند. توسط گروه کرموفوری (رنگزای) آزو ، می‌توان طیف وسیعی از رنگها مثل زرد ، قرمز ، نارنجی ، آبی ، سبز ، بنفش و سیاه را سنتز کرد.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 21:52  توسط رضا  | 

اسیدها موادی ترش مزه اند خاصیت خورندگی دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و بازها را خنثی می کنند.  


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 21:34  توسط رضا  | 

این گزارش کار را برای اونایی که آزمایشگاه شیمی دارن گذاشتم فقط کافیه اعداد خودتون را جایگزین کنید و نمودارش را بکشید

اگه نیاز به آزمایشگاه شیمی داشتید بنویسید تا تو وبلاگ بذارم


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 9:21  توسط رضا  | 

در این گزارش کار به آزمایش های شناسایی چربی ها پرداخته میشود.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 22:36  توسط رضا  | 

در این گزارش کار به آزمایش های شناسایی قندها پرداخته میشود.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 22:48  توسط رضا  | 

در صورت نیاز به گزارش کار در نظرات بنویسید


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 11:38  توسط رضا  | 

این هم یه گزارش کار از سنتز آسپرین که مربوط به آزمایشگاه شیمی آلی میشه!


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 8:19  توسط رضا  | 

لیست آنیون ها و کاتیون هایی که دانش آموزان و داوطلبان کنکور در درس شیمی به آن نیاز دارند .

با پوزش از این که در کپی کردن جدول در صفحه بار یون ها جابجا شده و به اشتباه در سمت چپ نماد یون قرار گرفته است . اگر راهی برای اصلاح آن می دانید اطلاع دهید تا ایراد را برطرف کنم .

نام کاتیون

نماد شیمیائی کاتیون

نام آنیون

نماد شیمیائی آنیون

هیدروژن

h+

هیدرید

h-

لیتیم

li+

فلوئورید

f-

سدیم

na+

کلرید

cl-

پتاسیم

k+

برمید

br-

روبیدیم

rb+

یدید

i-

سزیم

cs+

هیپو کلریت

clo-

آمونیوم

nh4+

کلریت

clo2-

مس ( i )

cu+

کلرات

clo3-

نقره

ag+

پرکلرات

clo4-

جیوه ( i )

hg22+

پربرومات

bro4-

منیزیم

mg2+

یدات

io3-

کلسیم

ca2+

هیدروکسید

oh-

استرانسیم

sr2+

سیانید

cn-

باریم

ba2+

هیدروژن سولفید

hs-

تیتانیم ( ii )

ti2+

هیدروژن کربنات

hco3-

کروم ( ii )

cr2+

نیتریت

no2-

منگنز ( ii )

mn2+

نیترات

no3-

آهن ( ii )

fe2+

دی هیدروژن فسفات

h2po4-

کبالت ( ii )

co2+

دی هیدروژن فسفیت

h2po3-

نیکل ( ii )

ni2+

دی هیدروژن هیپو فسفیت

h2po2-

مس ( ii )

cu2+

هیدروژن سولفات

hso4-

روی

zn2+

پرمنگنات

mno4-

قلع ( ii )

sn2+

فرمات

hcoo-

سرب ( ii )

pb2+

استات

ch3coo-

کادمیم

cd2+

بنزوآت

c6h5coo-

جیوه ( ii )

hg2+

متوکسی

ch3o-

اسکاندیم

sc3+

اتوکسی

c2h5o-

وانادیم

v3+

آزید

n3-

کروم ( iii )

cr3+

اکسید

o2-

منگنز ( iii )

mn3+

سولفید

s2-

آهن ( iii )

fe3+

پراکسید

o22-

کبالت ( iii )

co3+

کربنات

co32-

آلومینیم

al3+

هیدروژن فسفات

hpo42-

گالیم

ga3+

هیدروژن فسفیت

hpo32-

بیسموت

bi3+

سولفیت

so32-

قلع ( iv )

sn4+

سولفات

so42-

سرب ( iv )

pb4+

منگنات

mno42-

اگزالات ( اکسالات )

c2o42-

کرومات

cro42-

دی کرومات

cr2o72-

نیترید

n3-

فسفید

p3-

آرسنید

as3-

فسفات

po43-

آرسنات

aso43

 |+| نوشته شده در  ساعت 12:18  توسط رضا  | 

عنوان : بررسی تعادلات شیمیایی

هدف: تعیین اثر عوامل مختلف به برخی از تعادلات

تئوري:

بسیاری ازفرایندهای فیزیکی وشیمیایی که دراطراف ما اتفاق می افتد درشرایط خاص می توانند درجهت معکوس نیز صورت گیرند. به عبارتی فراورده های حاصل ازاین فرایندها نیز می توانند  برهم اثر نموده وواکنش دهنده ها را تولید نمایند .این چنین فرایندهایی را برگشت پذیر یا دوطرفه می نامند.

درچنین فرایندهایی  اگر سامانه مورد نظر بسته باشد. یعنی تبادل ماده با محیط اطراف خود نداشته باشد ٬ امکان واکنش رفت وهم امکان واکنش برگشت درمخلوط واکنش وجود دارد. درابتدا و تا مدتی پس از آن سرعت واکنش رفت زیاد ولی بامصرف واکنش دهنده  به مرور ازسرعت واکنش رفت کاسته و بر سرعت واکنش برگشت افزوده می شود.و بعداز مدتی بین واکنش( مستقیم)  رفت٬  و واکنش( معکوس ) برگشت ٬ تعادل برقرارمی شود به عبارتی سرعت تبدیل به فراورده با سرعت تبدیل به واکنش دهنده   برابر می شود. دراین مرحله واکنش به تعادل رسیده است.ازاین لحظه به بعد تغییری درغلظت ٬  فشار ویا رنگ مخلوط ٬ رخ نمی دهد . و بعضی ازویژگی های قابل اندازه گیری ثابت می ماند. این درحالی است که واکنش رفت وبرگشت همواره با سرعت برابر درحال انجام هستند .

عوامل مؤثر برتعادل وثابت آن

اصل لوشاتليه " هرگاه عاملي باعث به هم خوردن يك تعادل شود ، سامانه درجهتي جابه جا مي شود كه اثر آن عامل راكاهش دهد.

آ) اثردما ، بالا بردن دما  انرژي گرمايي مولكول ها درمخلوط تعادلي افزايش داده  وبرخورد هاي مولكولي نيز بيشتر مي شود درنتيجه سرعت واكنش رفت وبرگشت را افزايش مي يابد . اما ميزان افزايش درآنها يكسان نيست و آزمايش هاي گوناگون نشان مي دهند  افزايش دما سرعت واكنش گرماگيررا افزايش بيشتري مي دهد . به اينترتيب درتعادل جديد غلظت ها ي مواد موجود درتعادل تغیير مي كنند يعني تعادل جابه جا شده بنابر اين مقدار  Kc  نيز تغيير مي نمايد.

ب) اثر غلظت و فشار،هرگاه غلظت يكي ازواكنش دهنده هارا افزايش دهيم ،تعداد برخورد ميان ذره هاي  واكنش دهنده ها افزايش يافته و واكنش رفت سرعت بيشتري به خود مي گيرد به اين ترتيب پس از مدتي غلظت فرآورده نيز افزوده مي شود وسرعت برگشت افزايش مي يابدتا اين كه اين دو سرعت برابر شده اما اين سرعت ها وهم چنين غلظت هاي مواد موجود درتعادل جديد با سرعت هاي نظير وغلظت هاي تعادل قبلي متفاوت خواهد بود يعني تعادل جابه جاشده اما اين تغيير طوري صورت مي گيرد كه مقدار ثابت تعادل ثابت باقي مي ماند.

درمورد مشابه تغيير فشار همانند تغيير غلظت مي باشد لازم به تذكر است كه تغيير فشاربرسيستم هاي تعادلي اثردارد كه تعداد مولهاي گاز دردوطرف معادله شيميايي موازنه شده يكسان نباشد.

پ) اثر كاتاليزگر ،كاتاليزگرسرعت واكنش رفت وبرگشت را به يك اندازه افزايش مي دهد پس  Kcو غلظت ها   تغييري نمي يابد يعني كاتاليزگر برتعادل وثابت آن تاثير نمي گذارد.

در این آزمایش اثر عوامل مختلف را به برخی از تعادلات مورد بررسی قرار خواهیم داد.

روش آزمايش:

الف –اثر دما برتعادلات: pH آب خالص را در دماهای مختلف اندازه گیری و نتایج را تفسیر نمائید. بطور مشابه همین کار را برای محلول فرمال استیک اسید انجام دهید.

ب- تعادلات اسید و باز: با افزودن یک قطره متیل اورانژ به ml 3آب بانضمام دو قطره محلول 6 فرمال HCl در یک لوله آزمایش مشاهدات خود را ثبت می کنیم. پس ازآن 6 قطره محلول 6 فرمال NaOH به آن اضافه می کنیم .

ج- تعادل یون کرومات – دی کرومات :

د- تعادل یون کمپلکس :

ه- تعادل اکسید و احیاء :

و- اثر یون مشترک :

موارد خطا :

زمانی که مقادیر یک میلی لیتر محلول درون بورت را در بشر اضافه می کنیم باید کمی صبر نمود تا محلول درون بشر کمی هم زده شود و رنگ شناساگر ثابت شود. همچنین در باز کردن شیر بورت باید دقت لازم را انجام داد تا از خروج حجم اضافی تیترانت جلوگیری شود.            

نتيجه گيری:

بسیاری ازفرایندهای فیزیکی وشیمیایی که دراطراف ما اتفاق می افتد درشرایط خاص می توانند درجهت معکوس نیز صورت گیرند. به عبارتی فراورده های حاصل ازاین فرایندها نیز می توانند  برهم اثر نموده وواکنش دهنده ها را تولید نمایند .این چنین فرایندهایی را برگشت پذیر یا دوطرفه می نامند.

سوالات :

1-      انواع مهم تعادلات را نام ببرید و در مورد هر کدام مختصرا توضیح دهید.

تعادلات اسید و باز تعادل یون کمپلکس تعادل اکسید و احیاء

2-      واکنش بین پر منگنات و Fe(11) را نوشته و بر اساس آن علت بیرنگ شدن محلول پر منگنات در اثر افزایش Fe(11) را توضیح دهید.

3-      با نوشتن معادلات مناسب علت تشکیل رسوب در محلول اشباع NaCl را پس از افزایش محلول HCl توجیه نمایید.

4-      با توجه به مشاهدات قسمت الف در مورد گرمازا یا گرماگیر بودن واکنش های اتوپروتولیز آب و یونیزاسیون استیک اسید نظر دهید.

 5-      با توجه به اصل لوشاتلیه مشاهدات قسمت های ب و ج را توجیه نمائید.

 |+| نوشته شده در  ساعت 12:17  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 12:16  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:30  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:29  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:29  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:27  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:26  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:23  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:22  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:20  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:17  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:15  توسط رضا  | 

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 20:12  توسط رضا  | 
این هم یه گزارش کار آزمایشگاه شیمی در مورد تعیین سختی آب


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 17:39  توسط رضا  | 
اگه نیاز به آزمایشگاه شیمی داشتید بنویسید تا تو وبلاگ بذارم
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت 16:2  توسط رضا  | 
 
  بالا